เรสเวอราทรอล บำรุงทั้งสมองและสายตา?


เรสเวอราทรอล เป็นสารสกัดตัวแรก ที่สามารถตอบโจทย์การแพทย์ที่บอกว่า สมองกับสายตาสัมพันธ์กัน ซึ่งดัชนีชีวัดอย่างหนึ่ง ในการที่จะรู้ว่า สมองเริ่มเสื่อมหรือไม่ ก็คือ

สายตาที่เริ่มเสื่อม (พูดในประเด็น สายตาที่เสื่อมจาการที่อายุมากขึ้นนะครับ ไม่นับสายตาสั้นตั้งแต่เด็ก หรือโรคตาอื่นๆ)

เรสเวอราทรอล สามารถกระจายเข้าไปลูกตาได้ ในขณะเดียวกัน ก็เข้าสู่สมองได้ ไม่ใช่สารอาหารทุกชนิดจะเข้าสู่สมองได้นะครับ เพราะสมองจะมีระบบป้องกันสารพิษ ที่เรียกว่า

The Blood Brain Barrier คอยป้องกันไม่ให้สารต่างๆผ่านเข้า – ออกสมองได้ง่าย

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า เรสเวอราทรอล ช่วยป้องกันต้อกระจก สายตาเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น ต้อหิน สายตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน และป้องกันสมองเสื่อม ได้

ฉะนั้น เรสเวอราทรอล จึงจัดว่าเป็น Nutraceutical ที่เทียบเท่ายาได้ ในการใช้ในข้อบ่งใช้ที่มีการศึกษาวิจัยยืนยัน เช่น การศึกษาที่ชื่อว่า

Tissue Distribution of trans-Resveratrol and Its Metabolites after Oral Administration in Human Eyes

ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Journal of Ophthalmology เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา

ฉะนั้น เรสเวอราทรอล จึงสามารถบำรุงได้ทั้งสมองและสายตา

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี