เรสเวอราทรอล บำรุงทั้งสมองและสายตา?

March 23, 2018 0 Comments

เรสเวอราทรอล เป็นสารสกัดตัวแรก ที่สามารถตอบโจทย์การแพทย์ที่บอกว่า สมองกับสายตาสัมพันธ์กัน ซึ่งดัชนีชีวัดอย่างหนึ่ง ในการที่จะรู้ว่า สมองเริ่มเสื่อมหรือไม่ ก็คือ

สายตาที่เริ่มเสื่อม (พูดในประเด็น สายตาที่เสื่อมจาการที่อายุมากขึ้นนะครับ ไม่นับสายตาสั้นตั้งแต่เด็ก หรือโรคตาอื่นๆ)

เรสเวอราทรอล สามารถกระจายเข้าไปลูกตาได้ ในขณะเดียวกัน ก็เข้าสู่สมองได้ ไม่ใช่สารอาหารทุกชนิดจะเข้าสู่สมองได้นะครับ เพราะสมองจะมีระบบป้องกันสารพิษ ที่เรียกว่า

The Blood Brain Barrier คอยป้องกันไม่ให้สารต่างๆผ่านเข้า – ออกสมองได้ง่าย

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า เรสเวอราทรอล ช่วยป้องกันต้อกระจก สายตาเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น ต้อหิน สายตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน และป้องกันสมองเสื่อม ได้

ฉะนั้น เรสเวอราทรอล จึงจัดว่าเป็น Nutraceutical ที่เทียบเท่ายาได้ ในการใช้ในข้อบ่งใช้ที่มีการศึกษาวิจัยยืนยัน เช่น การศึกษาที่ชื่อว่า

Tissue Distribution of trans-Resveratrol and Its Metabolites after Oral Administration in Human Eyes

ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Journal of Ophthalmology เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา

ฉะนั้น เรสเวอราทรอล จึงสามารถบำรุงได้ทั้งสมองและสายตา

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *